Profilaktinės patikros

Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Privalomuosius darbuotojų sveikatos patikrinimus reglamentuoja LR įstatymai. Profilaktiškai sveikatą tikrintis privalo ne tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, tačiau ir įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys.

Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas:

  • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
  • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
  • įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis;
  • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Profilaktinių sveikatos tikrinimo tvarkoje yra nustatytos darbdavio, darbuotojo ir gydytojo pareigos.

Darbdavys:

Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos pasitikrinimų grafiką; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus ir kontroliuoja, kaip laikomasi šio grafiko. Siųsdamas asmenį tikrintis sveikatą darbdavys privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) (dirbančiajam). Asmens medicininėje knygelėje būtina nurodyti:

  • darbuotojo vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;
  • kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje; pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje.

Atleidžiant darbuotoją iš darbo, darbdavys turi pasilikti F Nr. 048/a patvirtintą kopiją, o F Nr. 048/a originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.

Darbuotojas:

Darbuotojo pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui privalomi, yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, darbuotojas gydytojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, darbdavio užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a.

Gydytojas:

Gydytojas, patikrinęs darbuotojo sveikatą, į Asmens medicininę knygelę įrašo išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“, „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip) arba „dirbti negali“. Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui ir darbuotojui.

Dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo galimybės dirbti konkretų darbą sprendžia šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas, gavęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą.

Neeiliniai sveikatos tikrinimai

Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.